دوشنبه, 06 مهر 1394 ساعت 23:13

پایان نامه درباره بررسی جایگاه شخصیت های شاهنامه در تصویر سازی

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پایان نامه درباره بررسی جایگاه شخصیت های شاهنامه در تصویر سازی

جهت مشاهده فهرست به ادامه مطلب بروید

(این پایان نامه در هیچ کجا ارائه نشده و کلیه حقوق آن مربوط به سایت شهر دانش کویر می باشد)

فایل: Word

تعداد صفحات: 93

قیمت: 10000 تومان 

پس از پرداخت به پست برگردید و دانلود کنید   

  تلفن پشتیبانی:09364429496

 

چکیده

فصـل اول

بخش اول:تاریخچه تصویر سازی

بخش دوم: تعریف و تاریخچه شاهنامهمقدمه

تاریخچه تصویر سازی

دوران باستان

دورة اسلامی

1-    مکتب بغداد (عباسی)

مکتب سلجوقی

مکتب تبریز

تصویر و نقش آن در جوامع

گرافیک چیست؟

ﻫﻨﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮي ﭼﻴﺴﺖ؟ 

تصویر سازی چیست؟!

تصویرگری ادبیات کودکان

ناديده گرفتن مخاطب، آسيب تصويرسازي کتاب هاي کودک و نوجوان

تناسب سني اثر و مخاطب

کم بودن منتقدان

تحلیل تصویرسازی برای کودکان

اندیشه هایی درباره تصویرگری کتابهای کودکان

تصویرسازی کتاب و مطبوعات کودک و نوجوان 

تفاوت تصویرسازی کتاب کودک داستانی با کتاب درسی

اهمیت تصویرسازی برای ایجاد فرهنگ در بین کودکان

تصویر سازی برای بزرگسالان

طبقه بندی انواع تصویرسازی

تکنیک های تصویرسازی

اﺻﻮل و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮي

Œداﺷﺘﻦ ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ در ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮي ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﻲ

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ

 توجه ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان، و ﻓﺮاﻳﻨﺪ رﺷﺪ

 ﺧﻮاص رواﻧﻲ رﻧﮓﻫﺎ و راﺑﻄﻪي آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ

 

اﺻﻞ ﺗﺒﺎﻳﻦ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ آﻣﻮزﺷﻲ

‘ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺗﻜﺮاري ﺑﻮدن ﺳﺒﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزي 

  ’اﺻﻞ ﺧﻴﺎل  ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰي 

“اﺻﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ 

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎ 

•ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺣﺲ ﻛﻨﺠﻜﺎوي و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ 

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ، اﻋﺘﻘﺎدي و اﺳﻼﻣﻲ  

اﺻﻞ ﺗﻮازن در ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮي ﺟﻨﺴﻴﺖﻫﺎ  

  -اﺻﻞ ﺧﻼﻗﻴﺖ در اﺛﺮ ﻫﻨﺮي  

  -اﺻﻞ ﺑﻪ روز ﺑﻮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ  

- اﺻﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي  

رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻫﻨﺮي و ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزﺷﻲ  

  -ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ  

-اﺻﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزي ﻣﻮﺿﻮع 

  -اﺻﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺎت 

اﺻﻞ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ذوق ﻫﻨﺮي در ﻓﺮاﮔﻴﺮان 

-اﺻﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪﺟﺎ از ﺗﺼﻮﻳﺮ 

  -اﺻﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ 

-رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮازن در ﻧﮕﺎه ﻫﻨﺮي و ﻧﮕﺎه آﻣﻮزﺷﻲ 

تاریخچه شاهنامه فردوسی

 

پیشینه داستان‌های شاهنامه

پیشینه داستان‌های شاهنامه

محتوا و بخش‌بندی

بخش اسطوره‌ای                                                                                          

بخش پهلوانی

بخش تاریخی

فصل دوم:

بررسی شخصیت های شاهنامه و معرفی المان های ایرانی مطابق با فرهنگ ایرانی

ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﻧﮕﺎري در دورة اﻳﻨﺠﻮﻳﺎن ﻓﺎرس 

ج) ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﻧﮕﺎري در دورة ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎن 

  د) ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﻧﮕﺎري در دورة ﺻﻔﻮﻳﺎن 

ه) ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﻧﮕﺎري در دورة ﻗﺎﺟﺎر 

و) ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺼﻮر ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﻲ در دورة ﻗﺎﺟﺎر

ز) ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﻧﮕﺎري در دورة ﻣﻌﺎﺻﺮ 

-        شغاد

-        کاوه آهنگر

گرشاسب

-         رستم

زال

 

سهراب

سیاوش

بیژن

-        اسفندیار

فصل سوم:

تحلیل تصویری نمونه ای از داستان های شاهنامه (گذر سیاوش از آتش)

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﻲ و تصویری «ﮔﺬر ﺳﻴﺎوش ﺑﺮ آﺗﺶ» در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﻲ  

روايت فردوسي و شاعران غزنه

نمودن فردوسي هنرش را به سلطان محمود

روايت فردوسي و صلة سلطاني

فردوسي و كشتي تشيّع

ملاقات فردوسي و ابن حسام

نتیجه گیری

 

منابع و ماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید 1434 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 06 مهر 1394 ساعت 23:13

1 نظر

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.