بهرام پوررزاقی

بهرام پوررزاقی

شنبه, 26 دی 1394 ساعت 20:56

تحقیق درباره واکسیناسیون اسب

تحقیق درباره واکسیناسیون اسب

جمعه, 25 دی 1394 ساعت 20:46

مقاله کامل درباره فناوریredtacton

مقاله کامل درباره فناوریredtacton

 

از انجایی که انقلاب ما سر چشمه از انقلاب امام حسین ( ع )و نهضت حسینی میگرفت . و گرفت  ، در این فرهنگ ( عاشورا ) مرگ با اذت بهتر از زندگی با لذت هست .لذا اصلا برای ما نسل امروز ، که انقلاب و نضهت امام حسین ( ع ) را به عنوان الگوی برتر برای همه مسلمانان میدانیم . واز همین الگو بود که انقلاب و دفاع مقدس پیروز شد . قابل قبول نبود که،  با وجود اینکه کلی از مناطق جمهوری اسلامی در دست دشمنان باشه و ما با توجه به شناختی که از صدام و حامیان ان داشتم، اتش بس را قبول میکردم .در واقع با این کار خیانت میشد به همه کسانی که پا در این عرصه گذاشتند و این ننگ برای همیشه در تاریخ می ماند  

١ - تهدید داخلی ٢  -تهدید خارجی

١ - تهدید داخلی:  تهدید هایی که دارای منشأ داخلی اند ولی ممکن است در امتداد تهدیدهای خارجی باشند. این تهدیدها شامل تهدیدهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی است.

به عنوان مثال تقلید از مظاهر فرهنگی بیگانه می تواند نمونه ای از تهدید داخلی باشد

 

تحریم تکنولوژی،

تحریم بانکی ،

تحریم پولی،

محاصره بنادر و بازرسی بنادر و کشتی ها

همگی ماهیتی اقتصادی داشته و برای محاصره اقتصادی ایران انجام می شود

 

امروزه در جنگ هایی که نسل چهارم نام گرفته است، توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات الکترونیک، جنگ ها را به سطح پیچیده تری از نبرد توسعه داده است.

یکی از ویژگی های مهم جنگ های گذشته این بود که این جنگ ها بر اهداف نظامی و وارد کردن تلفات عمدهٔ نیروی انسانی برطرف مقابل تمرکز داشت و عمدتاً متکی بر تجهیزات جنگی بود.

در صورتی که در جنگ های جدید، تصرف خاک و سرزمین معنا ندارد و هدف اصلی از جنگ ها جابه جایی حکومت هاست. در جنگ های دوران جدید تسلط فیزیکی اهمیت زیادی ندارد، بلکه طالبان قدرت به دنبال آن هستند تا حکومت ها را به نحوی تغییر دهند که منافع خودشان تأمین شود.

 

جمعه, 25 دی 1394 ساعت 16:44

تحقیق درباره اقلیم ایران

صفحه6 از46